بازیابی کلمه عبور


مشترک گرامی
در این قسمت شما میتوانید مشخصات ورود به پنل کاربری خود را بازیابی کنید.

نکته: در صورتیکه قصد دارید کلمه عبور سرویس خود را بازیابی کنید بعد از ورود به پنل کاربری می توانید نسبت به اینکار اقدام کنید.

بازیابی نام کاربری و کلمه عبورشماره تلفن ADSL را به همراه پیش شماره شهر خود به صورت 11 رقمی وارد کنید
شماره موبایل باید 11 رقمی وارد شود